29 พฤษภาคม 2554

นายชอุ่ม กรไกร เยี่ยมโรงเรียนบ้านเสกกอง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ออกนิเทศติดตามกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิชาการในการพัฒนายกระดับ คุณภาพการศึกษาในการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านเสกกอง

27 พฤษภาคม 2554

แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธ ม,๓

เรื่อง ประวัติของพระพุทธศาสนา ม.๓

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (๑๕ คะแนน)
๑. ในสมัยโบราณการจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใดมากที่สุด ก. สมาคมชาวพุทธ ข. จำนวนพระสงฆ์ ค. องค์พระมหากษัตริย์ ง. กลุ่มอุบาสก อุบาสิกา
๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันให้ประสบผลสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด ก. ประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ รวมกลุ่มกัน ข. ชาวพุทธทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ค. ผู้นำของประเทศต่างๆ นับถือพระพุทธศาสนาและประกาศให้ประชาชนปฏิบัติตาม ง. ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วรวมกลุ่มกันจัดตั้ง
องค์การเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. สมาคมใดของประเทศอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ก. สมาคมมหาโพธิ์ ข. สมาคมบาลีปกรณ์ ค. สมาคมพระธรรมทูต ง. สหพันธ์พระพุทธศาสนา
๔. พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระธรรมทูตองค์ใดไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบริเวณดินแดนประเทศ
เนปาล สิกขิม และภูฏาน ในปัจจุบัน ก. พระโสณะเถระ ข. พระอุตตรเถระ ค. พระมัชฌิมเถระ ง. พระธรรมรักษ์เถระ
๕. ก่อนที่ทิเบตจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน พระพุทธศาสนานิกายใดที่ได้รับการเคารพ นับถือในทิเบตมากที่สุด ก. นิกายยิงมา ข. นิกายศากยะ ค. นิกายเคลุกปะ ง. นิกายการคยุปะ
๖. กษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของประเทศจีน ก. พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ ข. พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ ค. พระเจ้าหงวนสีโจ้ว ง. จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ๗. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศจีนในปัจจุบัน ก. ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นหลักสำคัญควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา ข. ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า ค. รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศให้ประชาชนยกเลิกการนับถือพระพุทธศาสนา ง. ประชาชนจีนนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลามและลัทธิขงจื๊อ ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
๘. ปัจจุบันนี้ บริเวณใดในคาบสมุทรเกาหลีที่มีพุทธศาสนิกชนอาศัยอยู่มากที่สุด ก. ตอนใต้ ข. ตอนเหนือ ค. ตอนกลาง ง. ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
๙. ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นนับถือพระพุทธศาสนานิกายใดเป็นจำนวนมาก ก. นิกายเซน นิกายซินงอน นิกายสุขาวดี ข. นิกายเถรวาท นิกายเซน นิกายซินงอน ค. นิกายหีนยาน นิกายมหายาน นิกายเซน ง. นิกายมหายาน นิกายเถรวาท นิกายซินงอน
๑๐. พระสงฆ์รูปใดมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ ก. พระเขมธัมโม ข. พระธรรมรักษเถระ ค. พระกาศยปมาตังคเถระ ง. พระมหาธรรมรักขิตเถระ
๑๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีตะวันตก ซึ่งดำเนินงานโดยเอกชนนั้นได้รับความ ร่วมมือจากพระภิกษุสงฆ์ประเทศใด ก. ไทย ลาว พม่า ข. ไทย จีน อินเดีย ค. ศรีลังกา ไทย ทิเบต ง. ศรีลังกา อินเดีย จีน
๑๒. ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดำเนินงานโดยพระภิกษุสงฆ์จาก ประเทศใด ก. พม่า ไทย จีน ข. ไทย ศรีลังกา ญี่ปุ่น ค. จีน อินเดีย ศรีลังกา ง. ศรีลังกา พม่า อินเดีย
๑๓. ปัจจุบันพระพุทธศาสนานิกายใดสามารถประดิษฐานได้อย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกา ก. นิกายมหายาน ข. นิกายเถรวาท ค. นิกายมหายานและนิกายเซน ง. นิกายมหายานและนิกายเถรวาท
๑๔. การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศใดที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มของชาวเอเชียเท่านั้น ก. บราซิล ข. อังกฤษ ค. ออสเตรเลีย ง. สหรัฐอเมริกา
๑๕. พุทธสมาคมแห่งรัฐใดในประเทศออสเตรเลียที่มีบทบาทสำคัญ ในการติดต่อประสานงานกับองค์กร ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. รัฐวิกตอเรีย ข. รัฐแทสเมเนีย ค. รัฐควีนส์แลนด์ ง. รัฐนิวเซาท์เวลส ์

26 พฤษภาคม 2554

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านเสกกองจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านเสกกองได้จัดประกอบพิธีไหว้ครูเร็วกวา่ทุกปี ด้วยเหตุผลที่วา่ ก่อนจะเรียนจะสอนตามขนบธรรมเนียนประเพณีของไทย ต้องมีการไหว้ครูก่อน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ลูกศิษย์ และคณะคุณครูทุกคน

กำหนดการไห้วครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

9.00 น. - ทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
9.15 น. - เริ่มพิธีไหว้ครู
- ประธานจุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย
- ทุกคนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน
- กล่าวกลอนวันไหว้ครู
-หัวหน้านำสวดคาถาไหว้ครู และ นักศึกษาสวดคำไหว้ครูพร้อมกัน
- ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สักการะ ครู - อาจารย์ ด้วยพานดอกไม้
ธูป เทียน ตามด้วยนักศึกษาคนอื่นๆ
- ประธานเจิมหนังสือ
- ประธาน ให้โอวาท
- เสร็จพิธีไหว้ครู
13.00 น. - ปลูกต้นไม้ บริเวณด้านข้างโรงอาหารกลาง

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย
หัวหน้านำ
“ หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส”
ทุกคนสวดพร้อมกัน
“ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)”
“ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)
คำสวดไหว้ครู
หัวหน้านำสวดคำไหว้ครู
“ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา”
สวดพร้อมกัน
“ข้าขอประณตน้อมสักการ บุรพคณาจารย์ ผู้กอร์ปเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติประเทศไทย เทอญ
หัวหน้ากล่าวจบ
“ปัญญาวุฒิ กะเร เตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง”

คำกล่าวปฏญาณตนของนักเรียน

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรานักเรียน จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
เรานักเรียน จะต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น


พิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก ๓ อย่างในการทำพาน

ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

๑. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ
ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์
๒. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
๓. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียน
ที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
๔. ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เหมือนลักษณะของข้าวตอก

ภาพกิจกรรม
25 พฤษภาคม 2554

ประกาศโรงเรียนบ้านเสกกอง

ประกาศโรงเรียนบ้านเสกกอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย สังกัดโรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
----------------------------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านเสกกอง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย สังกัดโรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย

ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้าน การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลาก หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยจัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมนักเรียนดูช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกคลองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๕) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. สิทธิ์ประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างอายุสัญญาจ้างหากประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี (ปีงบประมาณ) ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
๓.๑.๘ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นใบ
ประกอบวิชาชีพครู

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกินหนึ่งเดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่าที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดว่าเป็นผู้ทีมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ตามที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม หรือสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเพื่อรับการเลือกสรรด้วยตนเองได้ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสกกอง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น เว้นวันหยุดราชการ๕. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวบรรจง ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย ไปรษณีย์ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังจะต้องแจ้งให้โรงเรียนบ้านเสกกองทราบ ภายใน ๗ วัน และผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าที่รับสมัครในวันสมัคร

๖. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ซึ่งไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ จำนวน ๓ รูป
๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตำแหน่งที่สมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จทางการศึกษาและได้รับอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครไม่เกินผู้สมัครวันสุดท้าย
๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์การเป็นผู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลทางราชการ ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๖) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกับด้วย

๗. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบใน การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำ ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้ นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเสกกอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายใน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านเสกกอง และทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเสกกอง เว็บไซต์ http://bansekkongschool.blogspot.com เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เว็บไซต์ www.surin3.net เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://personel.obec.go.th

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๑๐. กำหนดวัน เวลา และวิชาที่สอบ
โรงเรียนบ้านเสกกอง จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
๒๐ มิ.ย.๕๔ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. สอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ ข้อเขียน
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.
สอบภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก ๕๐ ข้อเขียน
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ค. สอบสัมภาษณ์ ๕๐ สัมภาษณ์,สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๑๒. การประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเสกกอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านเสกกอง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเสกกอง เว็บไซต์http://bansekkongschool.blogspot.com เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เว็บไซต์ www.surin3.net และเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://personel.obec.go.th โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบภาค ข. มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า และถ้าได้คะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า และถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก)

๑๓. การขึ้นบัญชีและการเลือกสรร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนในคุณวุฒิและสาขาเอกที่ซ้ำกันกับที่ประกาศ ถ้ามีการประกาศรับสมัครใหม่ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเดิมเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครใหม่

๑๔. การจ้างและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๔.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตามลำดับและจะต้องเป็นผู้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔.๒ รับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาหลักฐาน แสดงคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิด รับสมัครวันสุดท้าย

๑๔.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครหากผู้ผ่านการคัดเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่ได้รับการพิจารณาการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๔.๔ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านเสกกองกำหนด ในวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสกกอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย สังกัดโรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔(นายวิชัย สารสุข)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเสกกอง


ปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านเสกกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
๑. ประกาศรับสมัคร ๒๖ - ๓๑ พ.ค. ๕๔
๒. รับสมัคร ๑ – ๑๔ มิ.ย. ๕๔ เว้นวันหยุดราชการ
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกสรร ๑๗ มิ.ย. ๕๔
๔. ประเมินสมรรถนะ
- โดยการสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์ ๒๐ มิ.ย. ๕๔
๕. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๑ มิ.ย. ๕๔
๖. รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ๒๒ มิ.ย. ๕๔


หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
สังกัดโรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

---------------------------------------

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามรถ ที่ต้องการของตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปรายละเอียดดังนี้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
๑.๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๑.๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
- กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ
๑.๒ ความสามารถทั่วไปให้ทดสอบเรื่องต่อไปนี้
๑.๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบเรื่องการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปผลเหตุเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
๑.๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
สรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
๑.๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปมาไมย

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบวิธีการข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาสาขาวิชาเอกภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒. การประกอบคุณความดี
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. เจตคติและอุดมการณ์กลุ่มวิชาเอก สำหรับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดโรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

-------------------------------------

๑. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
๑.๑ การสอนปฐมวัย
๑.๒ ปฐมวัยศึกษา
๑.๓ การศึกษาปฐมวัย

๒. กลุ่มวิชาเอกอนุบาลศึกษา
๒.๑ การอนุบาลศึกษา
๒.๒ การสอนอนุบาล

๓. กลุ่มวิชาเอกอื่นตามที่ กคศ. กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการสอนระดับปฐมวัย

22 พฤษภาคม 2554

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ชั้น ม. ๓
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (๑๐ คะแนน)

๑. "แผนที่" มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. แผ่นภาพสมมติที่เขียนขึ้นแทนพื้นแผ่นดิน ข. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนของจริงที่ปรากฏบนพื้นโลก ค. อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแสดงลักษณะสัณฐานของโลก ง. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ทำเส้นทางคมนาคม

๒. แผนที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงสิ่งใด ก. สภาพภูมิประเทศ ข. สภาพดินฟ้าอากาศ ค. ที่ตั้งของประเทศต่างๆ ง. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

๓. แผนที่โดยทั่วไปผู้คนมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก. ศึกษาพื้นที่โลก ข. ฝึกทักษะการจำ ค. คำนวณหาเวลา ง. หาตำแหน่งที่ตั้ง

๔. บุคคลใดต่อไปนี้น่าจะใช้แผนที่ในการประกอบอาชีพมากที่สุด ก. เอกชัย วิศวกรสำรวจเส้นทาง ข. ศิวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ค. ร้อยตำรวจเอกวันชัย นายตำรวจนอกเครื่องแบบ ง. นายแพทย์วิชัย ศัลยแพทย์โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง

๕. นักท่องเที่ยวมักมีแผนที่เป็นคู่มือ เพราะเหตุใด ก. ใช้ตรวจสอบเส้นทาง ข. ใช้แทนหนังสือเดินทาง ค. ใช้เป็นข้อมูลในการซื้อสินค้า ง. ใช้ค้นหาข้อมูลลับของสถานที่นั้นๆ

๖. แผนที่แสดงภูมิประเทศของประเทศไทย มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หมายความว่าอย่างไร ก. ระยะทางในแผนที่ ๑ กิโลเมตร เท่ากับระยะทางจริง ๕๐,๐๐๐ เมตร ข. ระยะทางในแผนที่ ๑ นิ้ว เท่ากับระยะทางจริง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ค. ระยะทางในแผนที่ ๑ เซนติเมตร เท่ากับระยะทางจริง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร
ง. ระยะทางในแผนที่ ๑ เซนติเมตร เท่ากับระยะทางจริง ๕๐,๐๐๐ เซนติเมตร

๗. ผุสชา ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมของจังหวัดน่าน
ผุสชาควรจะใช้แผนที่ใดเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ก. แผนที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดน่าน ข. แผนที่แสดงแหล่งโบราณสถานของภาคเหนือ ค. แผนที่เฉพาะเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ง. แผนที่แสดงความหนาแน่นของชุมชนเมืองของภาคกลาง

๘. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้รีโมตเซนซิง ก. นำข้อมูลไปใช้วางแผนทำการก่อการร้ายข้ามชาติ ข. การจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ค. นำข้อมูลมาวางแผนในการลักลอบตัดไม้ในเขตหวงห้าม ง. การวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

๙. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ก. สามารถบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง ข. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับเคเบิลใยแก้วได้ ค. สามารถดูภาพสามมิติหรือทรวดทรงของผิวโลกได้ ง. ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจน ไม่ต้องแปลข้อมูลมาเป็นภาพอีกครั้ง

๑๐. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับข้อใด ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูลให้ปรากฏบนกระดาษหรือวัตถุแบน ค. การบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ง. สิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลก ทั้งที่อยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทดสอบก่อนเรียนชั้น ม. ๓ สาระภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรป

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด แล้วทำเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ

1. เราจะทราบได้อย่างไรว่าทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
ก. มีทะเลทราย
ข. ไม่มีดินแดนใดของทวีปอยู่ใต้ละติจูด 23 1/2 องศาเหนือ
ค. มีอากาศอบอุ่น
ง. ตั้งอยู่ใกล้ทวีปออสเตรเลีย
2. ทวีปยุโรปมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปใด
ก. ออสเตรเลีย
ข. อเมริกาเหนือ
ค. อเมริกาใต้
ง. เอเชีย
3. ข้อใดคืออาณาเขตทางทิศเหนือของทวีปยุโรป
ก. มหาสมุทรแปซิฟิก
ข. มหาสมุทรอินเดีย
ค. มหาสมุทรอาร์กติก
ง. มหาสมุทรแอตแลนติก
4. บริเวณเปลือกโลกที่เก่าแก่ที่สุดปรากฎอยู่ส่วนใดของทวีปยุโรป
ก. ตอนเหนือ
ข. ตอนใต้
ค. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. ตะวันตกเฉียงเหนือ
5. "ฟยอร์ด" ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์กับข้อใด
ก. ที่ราบในประเทศเดนมาร์ก
ข. เทือกเขาบนเกาะไอซ์แลนด์
ค. ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์
ง. ป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์6. แม่น้ำสายใดที่สำคัญที่สุดบริเวณที่ราบภาคกลางของทวีปยุโรป
ก. แม่น้ำดานูบ
ข. เม่น้ำวิสตูลา
ค. แม่น้ำโอเดอร์
ง. แม่น้ำไรน์
7. แม่น้ำทางภาคเหนือของทวีปยุโรปใช้ประโยชน์ได้น้อยเป็นเพราะเหตุผลในข้อใด
ก. แม่น้ำตื้นเขิน
ข. น้ำเป็นน้ำแข็ง
ค. แม่น้ำสายสั้น ๆ
ง. ปลาไม่อุดมสมบูรณ์
8. เทือกเขาในข้อใดที่กั้นระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน
ก. เทือกเขาแอลป์
ข. เทือกเขาไดนาริกแอลป์
ค. เทือเขาคอเคซัส
ง. เทือกเขาพิเรนิส
9. เป็นเทือกเขานานาชาติ วางตัวในแนวตะวันตกตะวันออก คือลักษณะของเทือกเขาในข้อใด
ก. เทือกเขาแอลป์
ข. เทือกเขาพีเรนิส
ค. เทือกเขาไดนาริกแอลป์
ง. เทือกเขาคาร์เปเทียน
10. เอลบรูสเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ในเขตเทือกเขาใด
ก. เทือกเขาพีเรนิส
ข. เทือกเขายูราล
ค. เทือกเขาคอเคซัส
ง. เทือกเขาแอลป์

แบบทดสอบสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ความสำคัญของการลงทุนและการออม (1)

แบบทดสอบก่อนเรียน ชั้น ม.๒
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. กำลังซื้อของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญในข้อใด
ก. จำนวนประชากร
ข. รสนิยมและรายได้
ค. ความต้องการจำเป็น
ง. ทุนทรัพย์ของกลุ่มบุคคล
2. ข้อใดจัดเป็นหลักการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
ก. เกษตรกรที่ใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง
ข. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางเพิ่มทุนในการโฆษณา
ค. บริษัท อุตสาหกรรมยางไทย เพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานทุกคน
ง. ผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย ให้รางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าดีเด่น
3. เมื่อผู้ผลิตต้องการดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด จะต้องดำเนินงานตามหลักการในข้อใด
ก. หลักการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด
ข. หลักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยน้อยกว่าราคาจำหน่าย
ค. หลักการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีคุณภาพและได้ประโยชน์สูงสุด
ง. หลักประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด
4. สองตัดสินใจเลือกซื้ออาหารประเภทผักแทนเนื้อปลาเพราะมีเงินจำกัด การกระทำดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อความใด
ก. การบริหารต้นทุน
ข. จุดสมดุลของผู้ผลิต
ค. ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ง. จุดสมดุลของผู้บริโภค
5. ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยทั่วไป มักให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด
ก. การออม
ข. การประเมินเงินรายได้
ค. การบริหารทรัพยากร
ง. การวางแผนทางการเงิน

6. การสร้างแผนการใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. การฝากเงิน
ข. งบประมาณ
ค. การใช้เงินออม
ง. การบริหารการเงิน
7."แก้วนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะสมไว้เพื่อเตรียมไปฝากธนาคาร" ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. อุปทาน
ข. การออม
ค. การลงทุน
ง. การบริโภค
8. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญของการออม
ก. ความไม่มีวินัยของผู้ฝาก
ข. ราคาน้ำมันในตลาดสูงขึ้น
ค. การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า
ง. ไม่มีข้อถูก
9. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากการออมได้ดีที่สุด
ก. งามพิศนำเงินออมที่ตนสะสมไว้ ไปซื้อชุดเครื่องเพชร
ข. ศักดานำเงินออมที่ตนสะสมไว้ ไปซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่
ค. กิ่งแก้วนำเงินออมที่ตนสะสมไว้ ไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เสมอ
ง. พงษ์ศักดิ์นำเงินออมที่ตนสะสมไว้ ไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานทุกอาทิตย์
10. ขั้นตอนแรกของการสร้างแผนการใช้จ่ายคือเรื่องใด
ก. กำหนดหัวข้อในการทำงาน
ข. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ค. กำหนดงบประมาณการใช้จ่าย
ง. กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย

แบบทดสอบหลังเรียน การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบหลังเรียน ชั้น ม. ๒
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ปรีชาจะใช้แผนที่ในสถานการณ์ใดต่อไปนี้
ก. ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดให้คุณยาย
ข. เดินทางไปโรงเรียนในตอนเช้า
ค. ไปพักผ่อนต่างจังหวัดกับครอบครัว
ง. ไปห้างสรรพสินค้าในวันหยุด
2. แผนที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร
ก. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเดินทาง
ข. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ค. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาโชคลาภ
ง. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ข้อใดคือแผนที่ภูมิประเทศ
ก. แผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศ
ข. แผนที่แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก
ค. แผนที่แสดงจังหวัดของประเทศไทย
ง. แผนที่แสดงลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
4. ปัจจุบันฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของแผนที่ภูมิประเทศได้มาจากแหล่งใด
ก. การเดินเท้าสำรวจ
ข. การสำรวจทางอากาศ
ค. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ง. ข้อมูลจากดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศ
5. การจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ข. เพื่อจัดสอนในโรงเรียน
ค. เพื่อแสดงข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง
ง. เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการเท่านั้น
6. หลังจากที่คร่ำเคร่งกับการเรียนมาตลอดทั้งปี ปิดเทอมคราวนี้อารียาจึงอยากเดินทางไปพักผ่อน
ต่างจังหวัด โดยเธออยากไปเดินป่าที่เขาใหญ่ วันนี้อารียาจึงได้จัดกระเป๋าเดินทาง สิ่งที่เธอไม่ลืมที่
จะติดตัวไปด้วยนั่นคือแผนที่ นักเรียนคิดว่าอารียาควรจะเตรียมแผนที่ประเภทใด
ก. แผนที่ประเทศไทย
ข. แผนที่เส้นทางประเทศไทย
ค. แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ง. แผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดนครราชสีมา
7. รีโมตเซนซิง หมายถึงอะไร
ก. การเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
ข. การรับสัญญาณภาพหรือข้อมูลตัวเลขจากระยะไกล
ค. การศึกษาสภาพพื้นผิวโลกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง. การศึกษาสภาพพื้นผิวโลกจากแผนที่ภูมิประเทศ
8. ข้อใดไม่ถูกต้องจากการศึกษาสภาพพื้นผิวโลกด้วยรีโมตเซนซิง
ก. ทำให้สามารถวางแผนการป้องกันน้ำท่วมได้
ข. ทำให้สามารถวางแผนการสร้างเมืองได้เหมาะสม
ค. สามารถวางแผนในการโจรกรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ
ง. สามารถวางแผนการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับรีโมตเซนซิงมากที่สุด
ก. แผนที่ – ลูกโลก
ข. ภาพดาวเทียม – ลูกโลก
ค. รูปถ่ายทางอากาศ – แผนที่
ง. รูปถ่ายทางอากาศ – ภาพจากดาวเทียม
10. ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียมค่อนข้างจำกัด นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
เป็นสำคัญ
ก. ไม่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
ข. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ค. ไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง ต้องอาศัยดาวเทียมของประเทศอื่น
ง. ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของดาวเทียมและบุคลากร
11. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาข้อมูลจากดาวเทียม
ก. สามารถจับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อน
ข. สามารถวางแผนโจรกรรมธนาคาร
ค. สามารถขุดสมบัติในถ้ำที่ฝังไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ง. สามารถวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

12. ระบบสารสนเทศ หมายถึงข้อใด
ก. การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข. การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ
ค. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การจัดเก็บข้อมูลลับขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์
13. ข้อใดคือข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก. ประชากร
ข. ขนาดพื้นที่
ค. อาคารสถานที่
ง. ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลคำอธิบาย
14. ข้อใดหมายถึงข้อมูลเชิงพื้นที่
ก. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ข. ข้อมูลที่ใช้อธิบายตาราง
ค. ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกราฟ
ง. ข้อมูลที่ใช้แสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์
15. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก. แผนที่ ฮาร์ดแวร์ บุคลากร
ข. ดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ ฮาร์ดแวร์
ค. ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ บุคลากร
ง. ฮาร์ดแวร์ การบันทึกข้อมูล บุคลากร
16. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นข้อมูลที่เคยจัดทำมาแล้วในอดีต
ข. ข้อมูลที่ทันสมัยมีความผิดพลาดได้บ้าง
ค. มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันที่สุด
ง. เป็นข้อมูลเฉพาะทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนใจ
17. ข้อใดกล่าวถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
ก. กระบวนการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ในการสำรวจทางภูมิศาสตร์
ข. ระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะแสดงพื้นที่จริง
ค. เก็บรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนระวางพื้นที่เพื่อการคาดการณ์ข้อมูลใน
อนาคต
ง. กระบวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การจัดเก็บข้อมูล ให้แสดงผลทุกรูปแบบของสารสนเทศที่สามารถอ้างอิงตำแหน่งพื้นโลก
18. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีทางด้านภูมิศาสตร์
ข. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ
ค. จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ง. มีความรู้เชิงพื้นที่ สามารถกำหนดเงื่อนไข หลักการเทคนิคเพื่อดำเนินการได้ตามต้องการ
19. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีประโยชน์ต่อการศึกษาสภาพพื้นที่ยกเว้นข้อใด
ก. บอกข้อมูลได้ละเอียดกว่ารีโมตเซนซิง
ข. บอกตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการศึกษา
ค. บอกถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสิ่งที่ปรากฏในแผนที่
ง. สามารถคาดการณ์แนวโน้มเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำหนด
20. ข้อใดคือข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก. ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงอธิบาย
ข. ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลภาพ
ค. ข้อมูลฐานเดียว ข้อมูลฐานสอง
ง. ข้อมูลบรรยาย ข้อมูลตัวเลข

แบบทดสอบ ก่อนเรียน เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้น ฒ.๒

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
ก. ทรงสร้างวัดในพระพุทธศาสนา
ข. ส่งเสริมการแปลอรรถกถาพระไตรปิฎก
ค. เป็นองค์ประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎก
ง. ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
2. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เผยแผ่ขยายทั่วอาณาจักรพม่าในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ก. พระเจ้ามนูหะ
ข. พระเจ้านรปติสิทธุ
ค. พระเจ้าอโศกมหาราช
ง. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช
3. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 5
ก. พระเจ้ามินดง
ข. พระเจ้ามนูหะ
ค. พระเจ้านรปติสิทธุ
ง. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช
4. หลักฐานในข้อใดที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่าประชาชนในอาณาจักรศรีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนา
นิกาย มหายานกันอย่างแพร่หลาย
ก. พระเจดีย์บุโรพุทโธ
ข. มีสถูปและเจดีย์หลายแห่ง
ค. มีการจารึกพระไตรปิฎกบนหินอ่อน
ง. พระพิมพ์ดินดิบ รูปพระโพธิสัตว์
5. พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนของประเทศมาเลเซียในพุทธศตวรรษที่ 12 นั้น เนื่องจากสาเหตุใด
ก. มาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ข. พระเจ้าปรเมศวรแห่งอาณาจักรมะละกาทรงสนับสนุน
ค. คณะสมณทูตจากประเทศไทยเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ง. บริเวณแหลมมลายูตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย


6. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. วัดในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายนิกายหินยาน
ข. วัดศรีลังการามายณะเป็นวัดของฝ่ายมหายาน
ค. โรงเรียน "มหาโพธิ์" เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
ง. ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน
7. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ก. พระเจ้าฟ้างุ้ม
ข. พระเจ้าโพธิสาร
ค. พระเจ้าศรีจุลราช
ง. พระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาถ
8. พระพุทธศาสนาในลาวได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด
ก. พระเจ้าฟ้างุ้ม
ข. พระเจ้าโพธิสาร
ค. พระเจ้าศรีจุลราช
ง. พระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาถ
9. การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศลาวได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากประเทศใด
ก. จีน
ข. ไทย
ค. พม่า
ง. กัมพูชา
10. พระพุทธศาสนาได้เริ่มเผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาในสมัยอาณาจักรใด
ก. อาณาจักรฟูนัน
ข. อาณาจักรขอม
ค. อาณาจักรเจนละ
ง. อาณาจักรกัมพูชา
11. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของกัมพูชา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านยกเว้นข้อใด
ก. ทรงสร้างนครธม
ข. ทรงสร้างปราสาทบายน
ค. ทรงสร้างพระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถ
ง. ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูง


12. เหตุใดชาวเวียดนามจึงยอมรับและนับถือพระพุทธศาสนา
ก. เพราะกษัตริย์เวียดนามมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ข. เพราะประเทศอินเดียส่งทูตเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ค. เพราะคณะธรรมทูตจากลังกาเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ง. เพราะเวียดนามรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนรวมทั้งศาสนา
13. พระพุทธศาสนาในเวียดนามเริ่มเสื่อมโทรมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ
ก. ศาสนาอื่นเริ่มเผยแผ่เข้าสู่เวียดนาม
ข. สภาพความวุ่นวายทางการเมืองและภาวะทางสงคราม
ค. พระมหากษัตริย์ขาดความเอาใจใส่ในพระพุทธศาสนา
ง. ชาวเวียดนามบางกลุ่มนำลัทธิและพิธีกรรมของศาสนาอื่นเข้าไปเผยแพร่
14. ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ด้านการเมืองของพม่ายังไม่สงบ แต่ชาวพม่าส่วนใหญ่ก็มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาว
พุทธนั้นด้วยเหตุผลในข้อใด
ก. ชาวพม่าปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม
ข. ผู้นำของพม่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ค. พระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในจิตใจของชาวพม่า
ง. ประเทศอังกฤษซึ่งปกครองพม่าให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา
15. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียยังไม่เฟื่องฟูนั้นเนื่องจากสาเหตุใด
ก. เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล
ข. เพราะพระพุทธศาสนามีหลายนิกาย
ค. เพราะชาวอินโดนีเซียต่อต้านการเผยแผ่ศาสนา
ง. เพราะมีปัญหาทางภาษาในการสื่อสาร
16. สมาคมผู้สอนพระพุทธศาสนาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีผลงานสำคัญในเรื่องใด
ก. สอนสมาธิวิปัสสนา
ข. จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กอนุบาล
ค. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน
ง. พิมพ์หนังสือพระธรรมเทศนาออกเผยแพร่
17. ข้อความเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียข้อใดถูกต้อง
ก. ชาวพุทธในมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายมหายาน
ข. การสอนพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท้องถิ่น
ค. วัดในมาเลเซียส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. มีกิจกรรมสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย
18. เหตุผลที่ทำให้การนับถือพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์มีหลายนิกายผสมผสานกัน เนื่องจากสาเหตุใด
เป็นสำคัญ
ก. ชาวสิงคโปร์มีหลายเชื้อชาติ
ข. สิงคโปร์ให้เสรีภาพทางศาสนา
ค. ป้องกันมิให้ศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่
ง. ต้องการนำข้อดีของแต่ละนิกายมาใช้
19. เพราะเหตุใดการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะมี
ความคล้ายคลึงกัน
ก. ประชาชนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกัน
ข. มีพื้นที่เล็กจึงไปมาหาสู่กันได้โดยง่าย
ค. รับการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาจากอินเดียเหมือนกัน
ง. มีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
20. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศใดที่นับถือพระพุทธศาสนา
ก. ลาว พม่า
ข. กัมพูชา มาเลเซีย
ค. สิงคโปร์ เวียดนาม
ง. อินโดนีเซีย กัมพูชา

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๑ ประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๒

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. อารยธรรมของเอเชียใต้เริ่มต้นที่บริเวณใด
ก ลุ่มแม่น้ำสินธุ
ข ลุ่มแม่น้ำคงคา
ค ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ง ลุ่มแม่น้ำไทกริส–ยูเฟรทีส
2.เหตุใดจึงกล่าวว่าสภาพภูมิศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาอารยธรรมอินเดียของเอเชียใต้มาก
ก เพราะมีจำนวนพื้นที่มาก
ข เพราะมีจำนวนประชากรมาก
ค เพราะพื้นที่เป็นภูเขาและทะเลล้อมรอบ เส้นทางคมนาคมสะดวก
ง เพราะสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมาก
3.ชาวพื้นเมืองของอินเดียที่สร้างอารยธรรมแม่น้ำสินธุคือใคร
ก ฮิบรู
ข อินเดีย
ค ฟินิเชียน
ง ดราวิเดียน
4. ตำราที่รวบรวมโคลงและบทสวดทางศาสนาเรียกว่าอะไร
ก คัมภีร์ไบเบิล
ข คัมภีร์อารยัน
ค คัมภีร์พระเวท
ง คัมภีร์พระสูตร
5.ยุคที่ชาวอารยันได้ขยายตัวไปทางตะวัน-ออกเฉียงเหนือและทางใต้แถบลุ่มแม่น้ำคงคา เรียกว่ายุคอะไร
ก ยุคใหม่
ข ยุคพระเวท
ค ยุคมหากาพย์
ง ยุคอินโดอารยัน
6. ชาวอารยันได้แบ่งวรรณะของอินเดียออกเป็นกี่วรรณะ
ก 2 วรรณะ
ข 4 วรรณะ
ค 3 วรรณะ
ง 5 วรรณะ
7. วรรณะใดที่ได้รับการยกย่องสูงสุดและเป็นตัวแทนติดต่อกับพระเจ้า
ก วรรณะศูทร
ข วรรณะแพศย์
ค วรรณะกษัตริย์
ง วรรณะพราหมณ์
8. หลักความเชื่อที่สำคัญของศาสนาเชนคืออะไร
ก การดับทุกข์
ข การทำใจให้บริสุทธิ์
ค การทำกายให้สะอาด
ง การค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์
9. ตามหลักพระพุทธศาสนา ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์
ก ทุกข์
ค มรรค
ข นิโรธ
ง สมุทัย
10. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์เมาริยะคือใคร
ก พระเจ้าไซรัส
ข พระเจ้าฮัมมูราบี
ค พระเจ้าอโศกมหาราช
ง พระเจ้าอักบาร์มหาราช
11. เมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียได้ส่งเสริม สินค้าทางด้านใด
ก เกษตร
ข หัตถกรรม
ค อุตสาหกรรม
ง พาณิชยกรรม

12.ผู้นำคนสำคัญของอินเดียที่เรียกร้องเอกราชคือใคร
ก พระเจ้าไซรัส
ข มหาตมาคานธี
ค พระเจ้าอโศกมหาราช
ง พระเจ้าอักบาร์มหาราช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่มีคุณภาพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน สาระเศาฐศาสตร์ ชั้น ม.๑
เรื่อง เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่มีคุณภาพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คำชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย กากบาท ( û) ทับอักษรที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดมากที่สุด
ก. การตัดสินใจเลือก
ข. การมีคุณธรรมของสังคม
ค. ความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์
ง. การศึกษาความเป็นมาของธุรกิจ
2. ข้อใดจัดเป็นหลักการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
ก. เกษตรกรที่ใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ ไม่ปล่อยให้พื้นว่าง
ข. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางเพิ่มทุนในการโฆษณา
ค. บริษัทอุตสาหกรรมยางไทย เพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานทุกคน
ง. ผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย ให้รางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าดีเด่น
3. ข้อความใดมีความสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. การบริการจัดการสาธารณูปโภค
ค. การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. นโยบายด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
4. ในการบริโภคนั้นถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณอุปสงค์ของสินค้านั้นย่อมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งทำให้สินค้าที่ใช้ประกอบกันมีลักษณะอย่างไร
ก. ปริมาณอุปสงค์คงที่
ข. ปริมาณอุปสงค์ต่ำลง
ค. ปริมาณอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ง. ปริมาณอุปสงค์ปรวนแปร
5. ระดับปริมาณสินค้า ณ ระดับราคาดุลยภาพเรียกว่าอะไร
ก. สมดุล
ข. ดุลยภาพ
ค. กลไกราคา
ง. ปริมาณดุลยภาพ


6. เมื่อปริมาณอุปสงค์และปริมาณอุปทานเท่ากัน ราคาสินค้าจะมีลักษณะเช่นใด
ก. ราคาสินค้าถูกลง
ข. ราคาสินค้าแพงขึ้น
ค. ราคาสินค้าจะอยู่นิ่ง
ง. ราคาสินค้าปรวนแปรไม่แน่นอน
7. ปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าใดๆ มักมีความสัมพันธ์กับราคาของสินค้านั้นในลักษณะใด
ก. ทางตรงกันข้าม
ข. ทิศทางเดียวกัน
ค. ทางใกล้เคียงกัน
ง. แปรปรวนตามปัจจัยเสี่ยง
8. ถ้านักเรียนต้องการซื้อพันธบัตรรัฐบาล จะซื้อจากสถาบันการเงินใด
ก. ธนาคารออมสิน
ข. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
9. องค์ประกอบที่สำคัญในข้อใดที่จะพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้
ก. ราคา
ข. คุณภาพ
ค. รสชาติ
ง. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
10. สินค้าในข้อใดเป็นที่สนใจของตลาดโลกและเป็นสินค้าส่งออกได้ดี
ก. คุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิตสูง
ข. คุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิตต่ำ
ค. คุณภาพปานกลางและมีต้นทุนการผลิตสูง
ง. คุณภาพปานกลางและมีต้นทุนการผลิตต่ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สาระหน้าที่พลเมือง ฯ ชั้น ม.๑
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคล
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. รายได้เพิ่มขึ้น
ข. สังคมสงบสุข
ค. ได้รับยกย่องชมเชย
ง. รับบาลมีความมั่นคง
2. ข้อใดให้ความหมายของผู้เยาว์ให้ถูกต้อง
ก. เด็กทุกคน
ข. เด็กหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ค. เด็กที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ง. บุคคลที่ยังไม่สมรส
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่อสกุลหรือนามสกุล
ก. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ
ข. มีมีคำหรือความหมายที่หยาบคาย
ค. ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนแล้ว
ง. ถูกต้องทุกข้อ
4. คนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเกิดผลเสียในข้อใดอย่างชัดเจน
ก. เป็นคนเกียจคร้าน
ข. ไม่มีคนเคารพนับถือ
ค. ไม่มีผู้ใดยกย่องสรรเสริญ
ง. ผู้ร่วมงานไม่อยากร่วมงานด้วย
5. ถ้านักเรียนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
ก. เรียนไม่ดี
ข. พ่อแม่เสียใจ
ค. เพื่อนๆ รังเกียจ
ง. ถูกลงโทษ


6. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเป็นหลักประกันของบุคคลในด้านใด
ก. สิทธิ เสรีภาพ
ข. การนับถือศาสนา
ค. ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ง. ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
7. สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติต่อรัฐในฐานะพลเมืองดีเรียกว่า
ก. สิทธิ
ข. หน้าที่
ค. เสรีภาพ
ง. ภราดรภาพ
8. ความต้องการพื้นฐานที่ประชาชนได้รับจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย คืออะไร
ก. อาหาร
ข. งบประมาณ
ค. สาธารณูปโภค
ง. สิทธิและเสรีภาพ
9. ความผิดเรื่องใดจะได้รับโทษรุนแรงที่สุด
ก. กฎหมาย
ข. จารีต
ค. วิถีชาวบ้าน
ง. ศีลธรรม
10. ข้อใด ไม่ใช่ สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ
ก. เป็นครู
ข. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ
ค. เป็นลูกของพ่อแม่
ง. เป็นผู้แทนราษฎร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการใช้ ชั้น ม.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แแบบทดสอบก่อนเรียน สาระภูมิศาสตร์ ชั้น ม.๑
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการใช้
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. แผนที่ มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร
ก. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเดินทาง
ข. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ค. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาโชคลาภ
ง. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาข้อมูลจากดาวเทียม
ก. สามารถจับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อน
ข. สามารถวางแผนโจรกรรมธนาคาร
ค. สามารถขุดสมบัติในถ้ำที่ฝังไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ง. สามารถวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3. ข้อใดคือแผนที่ภูมิประเทศ
ก. แผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศ
ข. แผนที่แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก
ค. แผนที่แสดงจังหวัดของประเทศไทย
ง. แผนที่แสดงลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติ
4. การจัดแผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อจัดสอนในโรงเรียน
ข. เพื่อแสดงข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการเท่านั้น
ง. เพื่อขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5. พฤติกรรมใดของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการประดิษฐ์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ขึ้น
ก. การอยู่รวมกันเป็นสังคม
ข. ความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์
ค. การสังเกต จดจำ และการสร้างสัญลักษณ์
ง. ความกลัวในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ


6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ปัจจุบันการทำแผนที่อากาศต้องอาศัยการสำรวจพื้นที่จริง
ข. แผนที่แสดงเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในภูมประเทศจริง
ค. แผนที่สามารถแสดงสิ่งที่ปรากฏต่าง ๆ ลงในกระดาษได้โดยการย่อส่วน
ง. แผนที่ต้องมีขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการพกพาและการใช้งาน
7. การกระทำในข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของแผนที่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ก. นายเต๋าใช้แผนที่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ข. พลทหารมนัสชำนายในการอ่านแผนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรบ
ค. รัฐบาลไทยและลาวใช้ข้อมูลจากแผนที่ในการปักปันเขตแดนใหม่
ง. นายยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนที่ในการวางแผนการใช้ที่ดินของตำบล
8. แผนที่ใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟในอินเดีย
ข. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
ค. แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรไทย
ง. แผนที่แสดงอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของไทย
9. ค่านิยมในเรื่องใดก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ก. ความฟุ่มเฟือย
ค. ความเชื่อถือโชคลาง
ข. การขาดความรับผิดชอบ
ง. การนับถือตัวบุคคลมากกว่าอุดมการณ์
10. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศกลายเป็นทะเลทราย
ก. สัตย์ป่าถูกทำลาย
ข. การตัดไม้ทำลายป่า
ค. ประชากรเพิ่มมากขึ้น
ง. การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันหลายปี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์และวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประวัติศาสตร์
เรื่อง ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ในภาคกลางมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากในจังหวัดใด
ก. จังหวัดกาญจนบุรี – ชลบุรี
ข. ชลบุรี – พระนครศรีอยุธยา
ค. พระนครศรีอยุธยา – สมุทรปราการ
ง. สมุทรปราการ – นครปฐม
2. จังหวัดใดในภาคใต้ที่มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีมากที่สุด
ก. จังหวัดระนอง
ข. จังหวัดกระบี่
ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ง. จังหวัดภูเก็ต
3. การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โครงกระดูก เครื่องมือเครื่องใช้ในประเทศไทย
สามารถสรุปได้ตามข้อใด
ก. มีการพบหลักฐานยุคหินเก่าในภาคกลางเท่านั้น
ข. มีการพบหลักฐานของมนุษย์ยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ค. หลักฐานที่พบในประเทศไทยเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถระบุยุคสมัยได้
ง. ไม่สามารถสรุปได้
4. หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคหินเก่าในเมืองไทยพบที่ใด
ก. บ้านแม่ทะและ บ้านดอนมูล จังหวัดลำปาง
ข. ถ้ำไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ค. บ้านเชียง อำเภอหนองละหาน จังหวัดอุดรธานี
ง. โคกพนมตี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5. หากจะแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยให้สอดคล้องกับการแบ่งแบบสากล (สมัยโบราณ ,
สมัยกลาง ,สมัยใหม่ และร่วมสมัย) สมัยใดที่มีระยะเวลายาวนานที่สุด
ก. สมัยโบราณ
ข. สมัยใหม่

ค. ร่วมสมัย
ง. ทุกสมัยมีระยะเวลาเท่ากัน
6. หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยคือข้อใด
ก. ลักษณะการปกครอง
ข. การตั้งราชธานี
ค. กิจกรรมของพระมหากษัตริย์
ง. จำนวนพระมหากษัตริย์ที่ปกครอง
7. วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบอคติ
ก. ขั้นกำหนดปัญหา
ข. ขั้นตีความหลักฐาน
ค. ขั้นรวบรวมหลักฐาน
ง. ขั้นเรียบเรียงและนำเสนอ
8. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทใดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ก. ศิลาจารึก
ข. วรรณกรรม
ค. บันทึกความทรงจำ
ง. พระราชพงศาวดาร
9. ปัจจัยใดที่ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ก. การค้นพบหลักฐานใหม่
ข. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ค. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. การยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อจากที่อื่น
10. การนำเข้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้น่าอ่านและเข้าใจง่าย
เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใด
ก. ขั้นกำหนดปัญหา
ข ขั้นตีความหลักฐาน
ค. ขั้นรวบรวมหลักฐาน
ง. ขั้นเรียบเรียงและนำเสนอ

ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อสอบก่อนเรียนทุกคนต้องทำนะครับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต (พระพุทธศาสนา)

คำชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย กากบาท ( û) ทับอักษรที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การบำเพ็ญทุกรกิริยา คือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ ขั้นสุดท้ายคือวิธีการใด
ก. กลั้นลมหายในเข้าออก
ข. อดอาหารจนไม่บริโภคเลย
ค. นั่งโดยไม่ลุกเป็นเวลานานๆ
ง. ใช้ลิ้นกดเพดานปากเป็นเวลานานๆ
2. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
ก. เพราะคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมาก
ข. พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยช้านาน
ค. เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์นับถือพระพุทธศาสนา
ง. เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
3. พุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกขา มุงสอนบุคคลใด
ก. พ่อบ้าน
ข. แม่บ้าน
ค. เยาวชน
ง. ประชาชนทั่วไป
4. พุทธศาสนสุภาษิตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปคำประพันธ์ประเภทใด
ก. โคลง
ข. ฉันท์
ค. กาพย์
ง. กลอน
5. พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึงอะไร
ก. คำภาษาบาลี
ข. พระดำรัสของพระพุทธเจ้า
ค. คำกล่าวของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ง. คำสุภาษิตของพระพุทธศาสนที่มีความหมายลึกซื้ง

6. โยนิโสมนสิการ ทำให้เกิดปัญญาชนิดใด
ก. สีลมยปัญญา
ข. สุตมยปัญญา
ค. จินตมยปัญญา
ง. ภาวนามยปัญญา
7. ขั้นตอนการสร้างปัญญา ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนใด
ก. ทำจิตให้เป็นสมาธิ
ข. แสวงหาข้อมูลให้มากๆ
ค. ใช้วิธีคิดที่ถูกต้อง และมีเหตุผล
ง. ใช้เวลาในการคิดอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน
8. ข้อใด ไม่ใช่ แหล่งเกิดของปัญญาตามหลักการเจริญปัญญา
ก. การฟัง
ข. การคิด
ค. การพูด
ง. การลงมือปฏิบัติ
9. ประโยชน์สูงสุดของการบริหารจิตคืออะไร
ก. น่าเกรงขาม
ข. ชะลอความแก่
ค. ได้อัปปนาสมาธิ
ง. ได้มรรคผลนิพพาน
10. วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก เหมาะกับการกระทำข้อใด
ก. การคบเพื่อน
ข. การเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค. การรับประทานอาหาร
ง. การเลือกใช้อินเตอร์เน็ต

"อ่านคำถามและคิดไตร่ตรองให้ดีๆนะครับ"