11 กันยายน 2552

โครงการ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทธ

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนงาน วิชาการ
สนองผลผลิตหลักที่ 1,2,3
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1. นางศภรัตติยา จิตต์หนักแน่น
2. นางธิดา ฉุนแสนดี
3. นายจิรวัฒน์ ประไวย์
1. หลักการและเหตุผล
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 หมวดที่ 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญที่ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ดังนั้น โรงเรียนบ้านเสกกอง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อที่จะปลูกฝังให้นักเรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม จึงได้จัดทำโครงการตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดหลักอริยสัจ 4 และไตรสิกขา
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์
1. นักเรียนสมารถปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
2. นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนตามแนวหลักไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา )
2.2 ผลผลิต
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนตามแนวหลักไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) ได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 90 สมารถปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธได้ถูกต้องและเหมาะสม
3.2 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนตามแนวหลักไตรสิกขาได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. กิจกรรมและการดำเนินการ
ภาคเช้า
Ωเดินทางจากบ้านโดยไหว้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองก่อน
Ωถึงโรงเรียนไหว้ครูที่หน้าประตูโรงเรียนและครูทุกท่านที่พบเห็น
Ωเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย
Ωช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เขตรับผิดชอบ
กิจกรรมหน้าเสาธง
Ω เดินเข้าแถวมาอย่างเป็นระเบียบ
Ωร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญานตน
Ωนักเรียนกล่าวคำพูดทักทายครูที่ให้การอบรม
Ω ครูอบรมคุณธรรมจริยธรรม และข่าวสารที่น่ารู้
Ωเดินแถวเข้าห้องด้วยอาการสำรวม
Ωเข้าชั้นเรียน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ภาคกลางวัน
Ω เดินแถวเพื่อเข้ารับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันที่โรงอาหาร
Ω กิจกรรมแปรงฟัน
Ωเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย
Ωนั่งสมาธิหน้าชั้นเรียน 5 นาที
Ω เข้าชั้นเรียน
ภาคเย็น
Ωนักเรียนร่วมกันท่องสูตรคูณ บทอาขยาน วิสัยทัศน์โรงเรียน สมาทานศีล 5 สวดมนต์ไหว้พระ
Ωนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน
Ωกล่าวลาครูประจำชั้น
Ωเดินทางกลับบ้าน และไหว้บิดา มารดา ผู้ปกครอง
กิจกรรมประจำสัปดาห์
Ωนักเรียนทุกชั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
Ωร่วมกันนั่งสมาธเจริญปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น