22 กันยายน 2554

ตัวอยา่งข้อสอบ สังคม ม.๒


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        สาระประวัติศาสตร์
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. อารยธรรมของเอเชียใต้เริ่มต้นที่บริเวณใด
                       ลุ่มแม่น้ำสินธุ
                      ลุ่มแม่น้ำคงคา
                      ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
                      ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรทีส
2. เหตุใดจึงกล่าวว่าสภาพภูมิศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาอารยธรรมอินเดียของเอเชียใต้มาก
                      เพราะมีจำนวนพื้นที่มาก
                      เพราะมีจำนวนประชากรมาก
                      เพราะพื้นที่เป็นภูเขาและทะเลล้อมรอบ เส้นทางคมนาคมสะดวก
                      เพราะสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมาก
3.ชาวพื้นเมืองของอินเดียที่สร้างอารยธรรมแม่น้ำสินธุคือใคร
                      ฮิบรู                 อินเดีย
                      ฟินิเชียน           ดราวิเดียน
4. ตำราที่รวบรวมโคลงและบทสวดทางศาสนาเรียกว่าอะไร
                      คัมภีร์ไบเบิล
                      คัมภีร์อารยัน
                      คัมภีร์พระเวท
                      คัมภีร์พระสูตร
5.ยุคที่ชาวอารยันได้ขยายตัวไปทางตะวัน-ออกเฉียงเหนือและทางใต้แถบลุ่มแม่น้ำคงคา เรียกว่ายุคอะไร
                      ยุคใหม่                 ยุคพระเวท
                      ยุคมหากาพย์      ยุคอินโดอารยัน
6.  ชาวอารยันได้แบ่งวรรณะของอินเดียออกเป็นกี่วรรณะ
                      2 วรรณะ         4 วรรณะ          
                      3 วรรณะ          5 วรรณะ
7.  วรรณะใดที่ได้รับการยกย่องสูงสุดและเป็นตัวแทนติดต่อกับพระเจ้า
                      วรรณะศูทร
                      วรรณะแพศย์
                      วรรณะกษัตริย์
                      วรรณะพราหมณ์
8.  หลักความเชื่อที่สำคัญของศาสนาเชนคืออะไร
                      การดับทุกข์
                      การทำใจให้บริสุทธิ์
                      การทำกายให้สะอาด
                      การค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์
9.  ตามหลักพระพุทธศาสนา ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์
                      ทุกข์  
                      มรรค
                      นิโรธ 
                      สมุทัย
10.  กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์เมาริยะคือใคร
                      พระเจ้าไซรัส
                      พระเจ้าฮัมมูราบี
                      พระเจ้าอโศกมหาราช
                      พระเจ้าอักบาร์มหาราช

11.  เมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียได้ส่งเสริม สินค้าทางด้านใด
                      เกษตร
                      หัตถกรรม
                      อุตสาหกรรม
                      พาณิชยกรรม
12.  ผู้นำคนสำคัญของอินเดียที่เรียกร้องเอกราชคือใคร
                      พระเจ้าไซรัส
                      มหาตมาคานธี
                      พระเจ้าอโศกมหาราช
                      พระเจ้าอักบาร์มหาราช   
13. อารยธรรมตะวันออกเริ่มแรกจะปรากฏขึ้นที่บริเวณใด
                      ลุ่มแม่น้ำโขง      
                      ลุ่มแม่น้ำสินธุ
                      ลุ่มแม่น้ำแดง     
                      ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
14. บริเวณใดเรียกว่าหลังคาโลก
                      ภูเขาอัลไต
                      ที่ราบสูงทิเบต
                      ทะเลทรายโกบี
                      ที่ราบสูงยูนนาน
15.การขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีแดงประดับลวดลายเป็นเส้นตรงและวงกลมสีทึบบริเวณมณฑลซินเกียงเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้เป็นวัฒนธรรมใด
                      วัฒนธรรมลุงชาน
                      วัฒนธรรมชานตุง
                      วัฒนธรรมหยางเชา
                      วัฒนธรรมเหอหนาน

16.ในสมัยราชวงศ์ชางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร
                      การค้าขายเป็นหลัก
                      ทำการเกษตรเป็นหลัก
                      ทำหัตถกรรมเป็นหลัก
                      ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
17.              ปฏิทินในระบบจันทรคติมีขึ้นในสมัยใด
                      ราชวงศ์ฉิน        
                      ราชวงศ์โจว
                      ราชวงศ์ชาง       
                      ราชวงศ์แมนจู
18. เหตุใดในสมัยราชวงศ์โจวจึงได้มีการประกอบอาชีพค้าขายเฉพาะในเมือง
                      เพื่อติดต่อกันได้สะดวก
                      เพื่อควบคุมฐานเศรษฐกิจของรัฐ
                      เพื่อให้ชาวต่างชาติค้าขายได้ง่ายขึ้น
                      ไม่มีข้อใดถูก
19. เหตุใดเล่าจื๊อจึงต่อต้านรัฐและการปกครอง
                      เพราะประชาชนไม่ยอมรับ
                      เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ความยุติธรรม
                      เพราะแนวทางในการปกครองไม่มีกฎเกณฑ์
                      เพราะคิดว่าการปกครองที่ดีคือการไม่ปกครอง        
20. หลี่ จี้ เป็นตำราของลัทธิใด
                      ลัทธิเต๋า  
                      ลัทธิขงจื๊อ         
                      ลัทธิม่อจื๊อ
                      ลัทธิฟาเจี่ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น