18 กันยายน 2554

ตัวอย่างแบบทดสอบ ประวัติฯ ม. ๒

เฉลย แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ม.๒
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. อารยธรรมของเอเชียใต้เริ่มต้นที่บริเวณใด
ก ลุ่มแม่น้ำสินธุ
ข ลุ่มแม่น้ำคงคา
ค ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ง ลุ่มแม่น้ำไทกริส–ยูเฟรทีส
2. เหตุใดจึงกล่าวว่าสภาพภูมิศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาอารยธรรมอินเดียของเอเชียใต้มาก
ก เพราะมีจำนวนพื้นที่มาก
ข เพราะมีจำนวนประชากรมาก
ค เพราะพื้นที่เป็นภูเขาและทะเลล้อมรอบ เส้นทางคมนาคมสะดวก
ง เพราะสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมาก
3.ชาวพื้นเมืองของอินเดียที่สร้างอารยธรรมแม่น้ำสินธุคือใคร
ก ฮิบรู
ข อินเดีย
ค ฟินิเชียน
ง ดราวิเดียน
4. ตำราที่รวบรวมโคลงและบทสวดทางศาสนาเรียกว่าอะไร
ก คัมภีร์ไบเบิล
ข คัมภีร์อารยัน
ค คัมภีร์พระเวท
ง คัมภีร์พระสูตร
5.ยุคที่ชาวอารยันได้ขยายตัวไปทางตะวัน-ออกเฉียงเหนือและทางใต้แถบลุ่มแม่น้ำคงคา เรียกว่ายุคอะไร
ก ยุคใหม่
ข ยุคพระเวท
ค ยุคมหากาพย์
ง ยุคอินโดอารยัน
6. ชาวอารยันได้แบ่งวรรณะของอินเดียออกเป็นกี่วรรณะ
ก 2 วรรณะ
ข 4 วรรณะ
8 3 วรรณะ
ง 5 วรรณะ
7. วรรณะใดที่ได้รับการยกย่องสูงสุดและเป็นตัวแทนติดต่อกับพระเจ้า
ก วรรณะศูทร
ข วรรณะแพศย์
ค วรรณะกษัตริย์
ง วรรณะพราหมณ์
8. หลักความเชื่อที่สำคัญของศาสนาเชนคืออะไร
ก การดับทุกข์
ข การทำใจให้บริสุทธิ์
ค การทำกายให้สะอาด
ง การค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์
9. ตามหลักพระพุทธศาสนา ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์
ก ทุกข์
ค มรรค
ข นิโรธ
ง สมุทัย
10. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์เมาริยะคือใคร
ก พระเจ้าไซรัส
ข พระเจ้าฮัมมูราบี
ค พระเจ้าอโศกมหาราช
ง พระเจ้าอักบาร์มหาราช
11. เมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียได้ส่งเสริม สินค้าทางด้านใด
ก เกษตร
ข หัตถกรรม
ค อุตสาหกรรม
ง พาณิชยกรรม

12. ผู้นำคนสำคัญของอินเดียที่เรียกร้องเอกราชคือใคร
ก พระเจ้าไซรัส
ข มหาตมาคานธี
ค พระเจ้าอโศกมหาราช
ง พระเจ้าอักบาร์มหาราช

เฉลยแบบทดสอบเอเซียตะวันออก

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. อารยธรรมตะวันออกเริ่มแรกจะปรากฏขึ้นที่บริเวณใด
ก ลุ่มแม่น้ำโขง
ค ลุ่มแม่น้ำสินธุ
ข ลุ่มแม่น้ำแดง
ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
2. บริเวณใดเรียกว่าหลังคาโลก
ก ภูเขาอัลไต
ข ที่ราบสูงทิเบต
ค ทะเลทรายโกบี
ง ที่ราบสูงยูนนาน
3.การขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีแดงประดับลวดลายเป็นเส้นตรงและวงกลมสีทึบบริเวณมณฑลซินเกียงเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้เป็นวัฒนธรรมใด
ก วัฒนธรรมลุงชาน
ข วัฒนธรรมชานตุง
ค วัฒนธรรมหยางเชา
ง วัฒนธรรมเหอหนาน
4.ในสมัยราชวงศ์ชางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร
ก การค้าขายเป็นหลัก
ข ทำการเกษตรเป็นหลัก
ค ทำหัตถกรรมเป็นหลัก
ง ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก


5. ปฏิทินในระบบจันทรคติมีขึ้นในสมัยใด
ก ราชวงศ์ฉิน
ข ราชวงศ์โจว
ค ราชวงศ์ชาง
ง ราชวงศ์แมนจู
6. เหตุใดในสมัยราชวงศ์โจวจึงได้มีการประกอบอาชีพค้าขายเฉพาะในเมือง
ก เพื่อติดต่อกันได้สะดวก
ข เพื่อควบคุมฐานเศรษฐกิจของรัฐ
ค เพื่อให้ชาวต่างชาติค้าขายได้ง่ายขึ้น
ง ไม่มีข้อใดถูก
7. เหตุใดเล่าจื๊อจึงต่อต้านรัฐและการปกครอง
ก เพราะประชาชนไม่ยอมรับ
ข เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ความยุติธรรม
ค เพราะแนวทางในการปกครองไม่มีกฎเกณฑ์
ง เพราะคิดว่าการปกครองที่ดีคือการไม่ปกครอง
8. หลี่ จี้ เป็นตำราของลัทธิใด
ก ลัทธิเต๋า
ข ลัทธิขงจื๊อ
ค ลัทธิม่อจื๊อ
ง ลัทธิฟาเจี่ย
9. จีนสมัยจักรวรรดิมีการสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นเพื่ออะไร
ก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ข เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศ
ค เพื่อให้เจ้านายระดับสูงได้เดินทางพักผ่อน
ง เพื่อป้องกันการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือ
10. สงครามฝิ่นเกิดขึ้นในจีนสมัยใด
ก ราชวงศ์หมิง
ข ราชวงศ์ชาง
ค ราชวงศ์แมนจู
ง ราชวงศ์มองโกล
11. ญี่ปุ่นในสมัยกลาง มีการปกครองประเทศแบบใด
ก กระจายอำนาจ
ข รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
ค ให้แต่ละมณฑลปกครองกันเอง
ง ไม่มีข้อใดถูก
12.การเน้นความเรียบง่าย ความสงบของจิตใจและการเข้าถึงธรรมชาติข้อความนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือลัทธิใด
ก เต๋า
ข เชน
ค ขงจื๊อ
ง เล่าจื๊อ
13. ญี่ปุ่นในสมัยศักดินาสวามิภักดิ์ทุกชนชั้นจะต้องเชื่อฟังชนชั้นใดอย่างเคร่งครัด
ก พ่อค้า
ข ซามูไร
ค ชาวนา
ง ช่างฝีมือ
14.ญี่ปุ่นสมัยใดที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ก สมัยเมจิ
ข สมัยอาชิคาวะ
ค ญี่ปุ่นสมัยใหม่
ง ญี่ปุ่นสมัยกลาง
15. อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีต่อรัฐไทยในสมัยอยุธยาได้แก่อะไร
ก สังคม
ข เศรษฐกิจ
ค การปกครอง
ง ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น